Cheap jordans for sale, Cheap jordans shoes, cheap jordans for sale, jordans retro 13, cheap jerseys from china, foamposites For Sale, cheap nfl jerseys, Cheap xxxi jordans, cheap jordan 12, Canada Goose sale, cheap foamposites, Retro jordans for sale

Hãy nói về mình

Hãy nói về mình

 Câu hỏi này ngoài việc cho nhà tuyển dụng cơ hội để biết về ứng viên thì bên cạnh đó câu hỏi tiếp theo dành cho bạn cũng có thể dựa trên câu trả lời mà bạn nói về bản thân. Vì vậy, muốn có được thành công thì trước khi bắt đầu buổi phỏng vấn bạn nên chuẩn bị kỹ cho mình phương án trả lời.

 

Trong khi chuẩn bị cho câu trả lời này bạn hãy xem xét những gợi ý sau:

 

1. Bản thân:

 

Hãy nói cho họ biết tên tuổi đầy đủ cũng như nơi ở của bạn (bạn là người ở đâu)… Bạn cũng có thể nói về gia đình của mình (nói ngắn gọn, súc tích), thậm chí bạn cũng có thể “mở lòng” cho biết lý do tại sao bạn đến thành phố này, v..v..

 

2. Kiến thức:

 

Hãy nói cho họ biết về trình độ học vấn của bạn thông qua bằng cấp. Ví dụ như bằng đại học/ hoặc bằng cao học… Còn nếu bạn đang là sinh viên thì hãy nói cho họ biết bạn là sinh viên năm thứ mấy, học lực ra sao, xếp loại gì? Nhưng nếu bạn đã làm được một điều gì đó khác thường so với bạn bè cùng trang lứa thì càng phải cho nhà tuyển dụng biết. Điều đó chắc chắn sẽ tăng thêm giá trị cho bạn.

 

3. Kinh nghiệm:

 

Hãy nói toàn bộ những kinh nghiệm mà bạn có (về những công việc mà bạn từng tham gia, những kinh nghiệm mà bạn có được từ những công việc đó...). Bạn bắt đầu từ những năm đầu dần dần đến những năm gần đây. Và tất nhiên những kinh nghiệm mà bạn tích lũy được không chỉ rút ra cùng một việc làm giống nhau trong nhiều năm qua.

 

Sau đó, hãy nói chính xác về những công việc mà bạn đã từng làm. Đây là điều mà nhà tuyển dụng muốn nghe. Còn nếu bạn là người mới vào nghề bạn hãy nói về những dự án hay những kế hoạch của mình.

 

4. Kinh nghiệm của bạn có thể áp dụng với công việc hiện tại:

 

Điều này chính là điều mà hầu hết các nhà tuyển dụng quan tâm. Bạn có thể có nhiều kinh nghiệm, nhưng tóm lại bạn có bao nhiêu kinh nghiệm có thể áp dụng được với công việc hiện tại mới là điều quan trọng.

 

Tuy nhiên nếu bạn hoàn toàn không có kinh nghiệm với công việc mới này thì bạn cũng có thể nói về một số kinh nghiệm liên quan. Hoặc thậm chí bạn không có một kinh nghiệm nào thì hãy bày tỏ quyết tâm, lòng tự tin và thái độ sẵn sàng đối mặt với thử thách  đối với công việc mới.
 
5. Không nói về tiền lương trong câu hỏi này:

 

Đặc biệt bạn nên chú ý không đưa ra yêu cầu về lương vào thời điểm này. (Trừ khi đã xác định rõ câu hỏi).

 

6. Tránh đưa ra những thông tin chi tiết không cần thiết bởi thời gian của các nhà tuyển dụng được ví như vàng.

 

7. Và bạn hãy chắc chắn rằng nhữngcâu trả lời vu vơ, vô nghĩa không nên kéo dài quá 1 phút.//

Vendor: Cisco Exam Code: 200-125 dumps pdf Exam Name: Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2 (ICND2) Version: DemoDEMO

QUESTION 1 What are two drawbacks of implementing a link-state routing protocol? (Choose two.) A. the sequencing and acknowledgment of pass4itsure 100-105 pdf link-state packets B. the requirement for a hierarchical IP addressing scheme for optimal functionality C. the high volume of link-state advertisements in a converged network D. the high demand on router resources to run the link-state routing algorithm E. the large size of the topology table listing all advertised routes in the converged network Correct Answer: BD

QUESTION 2 Which command is used to display the collection of OSPF link states? A. show ip ospf link-state B. show ip ospf lsa pass4itsure 210-260 pdf database C. show ip ospf neighbors D. show ip ospf database Correct Answer: D

QUESTION 3 What information does a router running a link-state protocol use to build and maintain its topological database? (Choose two.) A. hello packets B. SAP messages sent by other routers C. LSAs from other routers D. beacons received on pass4itsure 300-115 pdf point-to-point links E. routing tables received from other link-state routers F. TTL packets from designated routers Correct Answer: AC

QUESTION 4 What are two enhancements that OSPFv3 supports over OSPFv2? (Choose two.) A. It requires the use of ARP. B. It can support multiple IPv6 subnets on a single link. C. It supports up to 2 instances of OSPFv3 over a common link. D. It routes over links rather cisco 200-105 pdf than over networks. Correct Answer: BD

QUESTION 5 Refer to the exhibit.Which three EIGRP routes will be present in the router R4's routing table? (Choose three.) A. 172.16.1.0/24 B. 10.1.10.0/30 C. 10.0.0.0/8 D. 10.1.11.0/30 E. 172.16.0.0/16 F. 192.168.1.0/24 Correct Answer: CEF

QUESTION 6 The following configuration is applied to a Layer 2 Switch: interface fastethernet 0/4 switchport mode cisco 300-101 pdf access switchport port-security switchport port-security mac-address 0000.1111.1111 switchport port-security maximum 2 swithcport port-security What is the result of the above configuration being applied to the switch? A. A host with a mac address of 0000.1111.1111 and up to two other hosts can connect to FastEthernet 0/4 simultaneously B. A host with a mac address of 0000.1111.1111 and one other host can connect to Fast Ethernet 0/4 simultaneously C. Violating addresses are dropped and no record of the violation is kept D. The switch can send an SNMP message to 200-310 dumps the network management station E. The port is effectively shutdown

Correct Answer: BDQUESTION 7 In GLBP, which router will respond to client ARP requests? A. The active virtual gateway will reply with one of four possible virtual MAC addresses. B. All GLBP member routers will reply in round-robin fashion. C. The active virtual gateway will reply with its own hardware MAC address. D. The GLBP member routers will reply with one 200-355 dumps of four possible burned in hardware addresses. Correct Answer: A

QUESTION 8 What are three values that must be the same within a sequence of packets for Netflow to consider them a network flow? (Choose three.) A. source IP address B. source MAC address C. egress interface D. ingress interface E. destination IP address F. IP next-hop Correct Answer: ADE

QUESTION 9 Refer to the exhibit. The following commands are executed on interface fa0/1 of 2950Switch. 2950Switch(config-if)# switchport port-security 2950Switch(config-if)# switchport port-security 640-911 dumps mac-address sticky 2950Switch(config-if)# switchport port- security maximum 1 The Ethernet frame that is shown arrives on interface fa0/1. What two functions will occur when this frame is received by 2950Switch? (Choose two.) A. The MAC address table will now have an additional entry of fa0/1 FFFF.FFFF.FFFF. B. Only host A will be allowed to transmit frames on fa0/1. C. This frame will be discarded when it is received by 2950Switch. D. All frames arriving on 2950Switch with a destination of 0000.00aa.aaaa will be forwarded out fa0/1.E. Hosts B and C may forward frames out fa0/1 but frames arriving from other switches will not be forwarded out fa0/1. F. Only frames from source 0000.00bb.bbbb, the 300-320 dumps first learned MAC address of 2950Switch, will be forwarded out fa0/1. Correct Answer: BD

QUESTION 10 What are three reasons to collect Netflow data on a company network? (Choose three.) A. To identify applications causing congestion B. To authorize user network access C. To report and alert link up / down instances D. To diagnose slow network performance, bandwidth hogs, and bandwidth utilization E. To detect suboptimal routing in the network F. To confirm the appropriate amount of bandwidth that 300-135 dumps has been allocated to each Class of Service Correct Answer: ADF

QUESTION 11 If required, what password should be configured on the DeepSouth router in the branch office to allow a connection to be established with the MidEast router? A. No password is required. B. Enable C. Secret D. Telnet E. Console Correct Answer: B

QUESTION 12 Scenario Refer to the topology. Your company has connected 400-251 dumps the routers R1. R2. and R3 with serial links. R2 and R3 are connected to the switches SW1 and SW2, respectively. SW1 and SW2 are also connected to the routers R4 and R5.The EIGRP routing protocol is configured. You are required to troubleshoot and resolve the EIGRP issues between the various routers. Use the appropriate show commands to troubleshoot the issues. Which path does traffic take from R1 to R5? A. The traffic goes through R2. B. The traffic goes through R3. C. The traffic is equally load-balanced over R2 and R3. D. The traffic is unequally 210-065 dumps load-balanced over R2 and R3. Correct Answer: A

QUESTION 13 What are two characteristics of Frame Relay point-to-point subinterfaces? (Choose two.) A. They create split-horizon issues. B. They require a unique subnet within a routing domain. C. They emulate leased lines. D. They are ideal for full-mesh topologies. E. They require the use of NBMA options when using OSPF.Correct Answer: BC

QUESTION 14 Which command is used to enable CHAP dumps authentication, with PAP as the fallback method, on a serial interface? A. Router(config-if)# ppp authentication chap fallback ppp B. Router(config-if)# ppp authentication chap pap C. Router(config-if)# authentication ppp chap fallback ppp D. Router(config-if)# authentication ppp chap pap Correct Answer: B

QUESTION 16 The command frame-relay map ip 10.121.16.8 102 broadcast 300-070 dumps was entered on the router. Which of the following statements is true concerning this command? A. This command should be executed from the global configuration mode. B. The IP address 10.121.16.8 is the local router port used to forward data. C. 102 is the remote DLCI that will receive the information. D. This command is required for all Frame Relay configurations. E. The broadcast option allows packets, such as RIP updates, to be forwarded across the PVC. Correct Answer: E